Manual


ระเบียบการจองห้องประชุม online

1. เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาและรหัสผ่านที่ใช้งานระบบ Student Information System (SIS)

     (Login with Student Account ID. and Password to enter Student Information System (SIS))

2. เลือกวันที่ ระบุจำนวนผู้ใช้ และเวลาที่ต้องการใช้ห้อง จากนั้นกดปุ่ม  Record  หน้าจอจะแสดงข้อมูลยืนยันการจอง พร้อมหมายเลขห้อง หากต้องการแก้ไขข้อมูล หรือยกเลิกการจอง ให้กดปุ่ม  Cancel  แล้วทำการจองใหม่

     (Choose Date, number of users and time of reservation, then press  Record  button. Your confirmation with the reserved room number will be present on a screen. To change date-time or cancel reservation, press  Cancel  button and make a new reservation)

3. หากต้องการตรวจสอบประวัติการจองห้อง สามารถดูได้ที่เมนู  HISTORY 

     (Check your reservation record at  HISTORY  menu)

4. หากต้องการตรวจสอบแผนผังห้องและรูปห้อง สามารถดูได้ที่เมนู  FLOOR PLAN 

     (Check floor plan and photo of room at  FLOOR PLAN  menu)

5. หากต้องการออกจากระบบ กดปุ่ม  logout 

     (To exit, click  logout  button)